(۲۱)
بررسی آفات زبان از دیدگاه قرآن وحدیث

اسماعیلی، یعقوب

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: همامی، عباس
۱۳۷۹

این تحقیق شامل ده گفتار با این عنوان هاست: گفتار اول، غیبت: تعریف، انواع غیبت، حرمت استماع غیبت؛ گفتار دوم، نمّامی: سرانجام آن در قرآن، انگیزه، وظیفه یِ مؤمن؛ گفتار سوم، دروغ: مفاسد دروغ، راه نجات، مستثنیات دروغ؛ گفتار چهارم، دوزبانی: زشتی دوزبانی در آیات و روایات، وظیفه یِ مؤمن؛ گفتار پنجم، ناآگاهانه سخن گفتن: چند نمونه یِ قرآنی، راه نجات، خاموشی، پرسیدن؛ گفتار ششم، گفتار بدون کردار: زشتی آن در آیات و روایات، وظیفه یِ مؤمن؛ گفتار هفتم، دشنام و ناسزاگویی: تعریف، نهی از ناسزا گفتن، بدترین دشنام؛ گفتار هشتم، بهتان و افترا: آثار سوء، بهتان در آیات و روایات، انواع تهمت؛ گفتار نهم، عیب جویی و عیب گویی: زشتی آن در آیات و روایات، راه نجات و مبارزه، داستان زاغ و طاووس؛ گفتار دهم، پایان سخن.