(۵)
نفس از دیدگاه قرآن و حدیث

نیزاری، خدیجه

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۶

این پایان‏نامه در چهار فصل تدوین شده‏است: فصل‏ اول دربارۀمعانی لغوی و اصطلاحی نفس و فصل دوم‏ در زمینۀنفس در قرآن است. در این فصل از موضوعات‏ نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس اماره، نفس ملهمه، بقاء نفس، تزکیۀنفس، کرامت نفس و جز آن بحث ‏شده‏است. در فصل سوم نفس از نظر احادیث ائمه (ع) بررسی شده و از موضوعاتی مانند شناخت نفس، ارزش‏نفس و رابطۀنفس با تن سخن به میان آمده‏ است. فصل‏ چهارم به بررسی نفس از منظر فلسفه و عرفان اختصاص‏ دارد و شامل مباحثی چون غیرمادی بودن نفس، ادراک ‏نفس، تجرد و بقای نفس و سیر و سلو ک نفس است.