(۶)
تکامل و انحطاط اخلاقی در قرآن و حدیث

طاولی کتری، علیرضا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: غایی، احمدرضا
۱۳۷۹

این پژوهش شامل چهار فصل با این موضوعات است: فصل اول، کلیات و مقدمات: تبیین واژه ها، گستره یِ تاریخی موضوع؛ فصل دوم، تکامل اخلاقی در آیینه یِ مکاتب و اندیشه ها: آرای مکاتب شرقی، تکامل اخلاقی در مکاتب غربی، تکامل اخلاقی در اندیشه یِ متفکران اسلامی؛ فصل سوم، تکامل اخلاقی در آیینه یِ قرآن و حدیث: زندگی - انسان - سعادت، سنت هدایت و اضلال الهی، آثار کرامت، عمل و کار نه آرزو و پندار، خالص سازی عمل، کردار سپس گفتار؛ فصل چهارم، انحطاط اخلاقی در آیینه یِ قران و حدیث: لطف وجودی قرآن، عوامل انحطاط.