(۹)
تحریض و تحذیر در قرآن و نهج البلاغه

بهارى، فردوس

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: محمدبیگى، شاهرخ
۱۳۷۶

در این پایان‏نامه نخست معناى لغوى تحریض ‏و تحذیر را بیان شده، سپس نصوص قرآن و حدیث در زمینۀموضوعات زیر گردآورى و بررسى شده‏اند؛ تحریض به جهاد، پرستش، نماز، زکات، قناعت، و تحذیر از عقوبت آخرت، گناه، ربا و....