(۱۰)
عوامل و موانع سعادت در قرآن و حدیث

پیر زاده، سید مرتضى

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر.
۱۳۷۷

مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى سعادت و شقاوت با استناد به آیات قرآن و روایات، اهمیت شناخت انسان، ویژگیهاى انسان از دیدگاه قرآن، اصول عقاید، احكام و اخلاق، اوصاف سعادتمندان، موانع سعادت، شقاوتمندان از دیدگاه قرآن.