(۱۱)
فضیلتهاى اخلاقى از دیدگاه قرآن و حدیث

نصراللهى، فرانك

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران، شمال

مطالب این تحقیق در پنج فصل آمده است. در فصل اول معناى لغوى و اصطلاحى اخلاق و فضیلت و در فصل دوم مفهوم اخلاق از دیدگاه قدما و معاصران بررسى شده است. فصل سوم درباره ى نقش و اهمیت اخلاق در زندگى بشر و فصل چهارم در خصوص طریق كسب فضأل اخلاقى است و بالاخره فصل پنجم به معرفى نمونه هایى از فضیلت اخلاقى اختصاص دارد; چون توكل، تقوا، كسب علم، كرامت نفس، اخلاص نیت، قناعت و محبت.