(۴)
احتجاجات ائمه معصومین(علیهم السلام) در مسئله توحید

شهبازى، حجت

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: معرفت، محمد هادى
تعداد صفحات : ۱۹۴
۱۳۷۹
کلید واژه: توحید، ربوبیت، عبادت، اهل بیت(علیهم السلام)، احتجاج، اسما و صفات خدا

چکیده: خداوند متعال در قرآن مجید بارها به یگانگى خود شهادت داده و سر لوحه شعار تمام پیامبران این بوده كه خداوند یكتاست. ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سعى داشتند با روشهاى گوناگون این واقعیت را براى مردم تفهیم كنند كه خداوند یگانه است و باید فقط او را پرستید. ایشان در زمینه هاى مختلفى احتجاج نموده اند كه یكى از مهم ترین آنها، احتجاج در باب توحید است; چه توحید در ذات، چه توحید در صفات و چه دیگر اقسام توحید.
این رساله، در هفت فصل تنظیم شده است:
در فصل اول، كلیات تحقیق ارائه مى شود.
در فصل دوم، توحید در ذات و ادلّه توحید ذاتى مورد بحث واقع مى گردد.
در فصل سوم، توحید صفاتى مطرح مى شود و در این خصوص، توانایى اندیشه بشرى در شناخت صفات خداوند، تعریف توحید صفاتى، و تقسیم صفات الهى (صفات ثبوتیه، سلبیه، و خبریه) مورد بررسى قرار مى گیرد.
در فصل چهارم، از توحید در عبادت بحث مى شود و لذا مفهوم عبادت، حقیقت عبادت، هدف از عبادت، حقیقت توحید در عبادت، اثر توحید در عبادت، و دو شبهه در این موضوع، بررسى مى گردد.
در فصل پنجم، توحید در خالقیت ارائه مى گردد و تعریف خلق، مراد از توحید در خالقیت، برهان توحید در خالقیت، دیدگاه اشاعره و معتزله در این باره، ناسازگارى تفویض با اصل توحید در خالقیت، دیدگاه جبرگرایانه و دیدگاه به خود وانهادگى در روایات اهل بیت(علیهم السلام)، و اینكه آیا عمومیت خلقت خداوند شامل كارهاى ناروا مى شود، مورد بررسى واقع مى شود.
در فصل ششم، توحید در ربوبیت مطرح مى شود و از ربّ، حقیقت توحید در ربوبیت، ادله توحید در ربوبیت، و عمومیت ربوبیت خداوند، بحث مى شود.
و در فصل هفتم، خلاصه و نتیجه گیرى رساله ارائه مى گردد.