(۵)
تسبیح موجودات از منظر قرآن و روایات

اخلاصى، قربان على

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: شفیعى دارابى، سید حسین
۱۳۸۳
تعداد صفحات : ۲۱۱
کلید واژه: تسبیح، موجودات

چکیده: نویسنده پایان نامه، ضرورت و اهمیت تحقیق در «تسبیح موجودات از منظر قرآن و روایات» را از سه جهت تبیین كرده است: از جهت علمى و تربیتى، از جهت مبارزه با امیال و گرایشهاى باطل، و از جهت عمل به سفارشهاى دین و مذهب. سپس اظهار داشته كه «تسبیح موجودات» تا به حال به شكل موضوعى مستقل و جامع مورد تحقیق و بررسى قرار نگرفته است. رساله حاضر، در سه بخش ترتیب یافته است:
بخش اول، درباره كلیات تحقیق است.
بخش دوم، راجع به مبادى تصوریه و تصدیقیه مسئله است كه حیات مسبّحین، شعور مسبحین، اراده و اختیار مسبحین، مختصات مسبحین، و تجلیگاه تسبیح یا حشر موجودات مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
و بخش سوم، به بحث درباره تسبیح موجودات پرداخته و سه نوع تسبیح: به معناى اخص (تنزیهى)، به معناى خاص (حمدى)، و به معناى عام (سجودى) را از دیدگاه آیات و روایات مورد بررسى قرار داده است.