(۲۰)
تسبیح در قرآن و حدیث

رزمجویى، درویش

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: نیرى، محمدیوسف

تحقیق حاضر طى هفت فصل به بررسى موضوع تسبیح در قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) پرداخته‏ است: فصل اول، معناى لغوى و اصطلاحى تسبیح و اهمیّت و کاربرد آن در قرآن؛ فصل دوم، معانى و مصادیق تسبیح در قرآن و حدیث: تسبیح به معناى تنزیه خداوند، تسبیح به معنى نماز، تسبیح به معنى استثناء در مقام تنزیه، تسبیح به معناى نور وجه خداوندى؛ فصل سوم، حقیقت تسبیح: نقد و بررسى قول‌هاى پیرامون تسبیح، تسبیح مجاز نیست، تسبیح فرع بر معرفت است، حقیقت تسبیح، تسبیح در همۀموجودات؛ فصل چهارم، قلمرو و دامنۀتسبیح در قرآن: خداوند خود را تسبیح مى‏کند، فرشتگان خداوند را تسبیح مى‏گویند، انبیا خداوند را تسبیح مى‏گویند، تسبیح مؤمنین، تسبیح بهشتیان، تسبیح رعد، تسبیح کوه‌ها و مرغان، تسبیح همۀموجودات؛ فصل پنجم، آثار و ارزش تسبیح: اهمیت و فضیلت تسبیح، آثار تسبیح؛ فصل ششم، اوقات تسبیح: آیات مربوط به اوقات تسبیح؛ در فصل هفتم، از مباحث پایان‏نامه جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى شده‏ است.