(۲۱)
تسبیح موجودات

سیفى، سید مرتضى

کارشناسى ارشد فلسفه و کلام اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: محمدى، مقصود

این پایان‏نامه در پنج فصل به بررسى تسبیح موجودات از دیدگاه قرآن، روایات، فلسفه و عرفان پرداخته ‏است: فصل اول، تسبیح موجودات از دیدگاه قرآن؛ فصل دوم، تسبیح از دیدگاه مفسران؛ فصل سوم، تسبیح موجودات از دیدگاه روایات؛ فصل چهارم، تسبیح موجودات در حکمت متعالیه؛ فصل پنجم، تسبیح موجودات در عرفان اسلامى.