(۸)
ثبت و ضبط و محاسبه اعمال از نظر قرآن و روایات

بوربور اژدری، تقی

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مركزی، دانشكده الهیات ، فلسفه و معارف اسلامی،.
به راهنمائی : غائی، احمد رضا
۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
۱۷۲ صفحه
كلید واژه : قرآن / حدیث / كردار / ثبت اعمال (اسلام)

چكیده : ۱) هدف پژوهش : با توجه به كثرت معاصی و دورافتادگی انسانها از معنویت و غفلت از خدا و روز حساب بر آن شدم تا فطرت خداجوی انسان‌ها را بیدار نمایم و خود و دیگران متذكر شویم كه خداوند و فرشتگان ناظر و مراقب اعمال انسانها هستند و مشغول ثبت و ضبط اعمال ماهستند تا در روز حساب به محاسبه ریز و درشت اعمال ما بپردازند. شكی نیست كه آگاهی از این حقیقیت (ثبت و محاسبه اعمال) تا چه حد در عدم ارتكاب معاصی تاثیرگذار است و در رسیدن به كمال مطلق نقش اساسی دارد. ۲) روش پژوهش : روش كتابخانه‌ای و استفاده از تفاسیر و كتب حدیث . ۳) نتیجه كلی: این پایان‌نامه با این هدف نگارش یافته كه اعمال ما هیچگاه نیست و نابود نمی‌گردد و در جائی ثبت و ضبط می‌گردد و در این دنیا شاهدان و ناظران بر اعمال ما وجود دارند و در سرای باقی گواهان، موازین، مواقف و شفعائی وجود دارند كه به حساب و كتاب اعمال ما در این دنیا رسیدگی می‌كنند.