(۹)
برزخ در آیینه آیات و روایات

قاسمى، على محمد

كارشناسى ارشد علوم قرآنى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: آشتیانى، محمد رضا
۱۳۷۸
تعداد صفحات : ۱۹۳
کلید واژه: برزخ، مرگ، روح، قیامت، ثواب، عذاب، تجسم اعمال، قبر، ملائكه

رساله حاضر، در صدد پاسخ به این قبیل سؤالات است و چون عالم برزخ و جهان پس از مرگ امرى نیست كه بتوان به وسیله علوم تجربى، لابراتورها، و آزمایشگاهها، آن را اثبات كرده، و تبیین نمود و فقط از طریق وحى مى توان به وجود و خصایص و ویژگیهاى آن پى برد; لذا بررسى این امر از دیدگاه آیات قرآنى و روایات اهل بیت عصمت(علیهم السلام) وجهه همت نگارنده رساله قرار گرفته است.
این پایان نامه، در پنج بخش تنظیم گردیده است:
در بخش اول، عمومى و حتمى بودن مرگ و غیر قابل دفع بودن آن، علل نگرانى از مرگ، حقیقت مرگ، روح مجرد، استقلال و بقاى روح، و قبض روح مورد بحث قرار مى گیرد.
در بخش دوم، برزخ در لغت و در اصطلاح قرآن، وجود فعلى برزخ، فلسفه وجودى برزخ، و آثار و فواید عالم برزخ بررسى مى شود.
در بخش سوم، از ویژگیهاى برزخ، یعنى بهشت برزخى، عذاب برزخى، تجسم اعمال در برزخ، و وجود صبح و شام در برزخ بحث مى شود.
در بخش چهارم، ویژگیهاى برزخیان، یعنى بدن برزخى، مشاهده فرشتگان، حیات برزخى، فشار قبر، و مورد سؤال قرار گرفتن برزخیان، مورد بررسى واقع مى گردد.
و در بخش پنجم، ارتباط برزخیان با جهان، اماته در برزخ، قیامت و كم دیدن مدت برزخ، و بعضى از تفاوتهاى برزخ و قیامت بررسى مى شود.