(۱۰)
تجسم اعمال در آینه آیات و روایات

سجادمنش، امان الله

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: رضایى اصفهانى، محمد على
۱۳۸۱
تعداد صفحات : ۲۱۷
کلید واژه: تجسم اعمال، ثواب، عذاب، بهشت، جهنم

چکیده: مسئله تجسم اعمال كه در آیات و روایات بازتاب گسترده اى دارد و یكى از اصول مسلم قرآنى و روایى است، به این معنى است كه پاداشها و كیفرهایى كه انسانها در آخرت با آن مواجه مى گردند، از ناحیه غیر و خارج از ذات انسان نیست، بلكه همان اعمال انسان و ملكات اخلاقى و روحیات و افكار و عقاید اوست كه در سراى دیگر به صورت انواع پاداشها و نعمتهاى بهشتى یا به صورت انواع عذاب و شكنجه ظاهر مى گردد و به عبارت دیگر، آنچه بهشت و جهنم انسان را مى سازد، صورت اخروى اعمال خود اوست و این گونه نیست كه خداوند از قبل، انواع آتش و عذابهاى دوزخى را براى فرد گنهكار آماده كرده باشد و هیچ رابطه اى بین عمل و جزاى او وجود نداشته باشد.
این رساله، از دو فصل تشكیل شده است:
فصل اول، به كلیات پژوهش اختصاص دارد.
فصل دوم، به بررسى تجسم اعمال از دیدگاه قرآن و احادیث مى پردازد و رابطه تجسم اعمال را با مباحث مختلف بررسى مى كند. ضمن آنكه در خاتمه رساله، به تردیدها و شبهات پاسخ داده مى شود و خلاصه و پیشنهادات ارائه مى گردد.