(۱۱)
حقیقت بهشت و جهنم از منظر آیات و روایات

حكیمى، سید على

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: سرمدى، محمود
۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۱۶۷
کلید واژه: بهشت، جهنم، روح، معاد، مرگ، حیات، احتضار

چکیده: دومین اصل مهم اعتقادى در دین اسلام، ایمان به معاد و روز رستاخیز است و در اسلام كمتر موضوعى به اندازه معاد و نتیجه عمل انسان كه همان بهشت و جهنم است، داراى اهمیت مى باشد; به طورى كه اگر كسى به آن اعتقاد نداشته باشد (همچون عدم اعتقاد به خدا و نبوت)، كافر است.
در رساله حاضر این اصل مهم اعتقادى از دیدگاه آیات و روایات بررسى مى شود.
این رساله، در چهار فصل ترتیب یافته است:
در فصل اول، ماهیت مرگ از منظر آیات و روایات معرّفى مى گردد.
در فصل دوم، لحظه جدایى روح از بدن، تمناى بازگشت و جبران، چگونگى جان دادن خوبان و بدان، حیات پس از مرگ، و عالم برزخ مورد بحث قرار مى گیرد.
در فصل سوم، حقیقت بهشت از منظر قرآن و روایات مطرح مى شود و اسباب ورود به بهشت: ایمان و عمل صالح، تقوا، احسان و ایثار و انفاق، جهاد و شهادت، ترك هواپرستى، پیشگامى در ایمان، اخلاص، و صداقت معرفى مى گردد.
و در فصل چهارم، حقیقت جهنم در قرآن و روایات مورد بحث واقع مى شود و عوامل خلود در جهنم: جلوگیرى مردم از هدایت، طاعت گریزى، ترك نماز، منع زكات، تصرف بى جا در مال یتیم، ربا خوارى، عقل گریزى، دنیا پرستى و زراندوزى، و ریختن خون بى گناهان، معرفى مى گردد و از درهاى دوزخ و دركات آن، یعنى: جهنم، لظى، سقر، حطمه، هاویه، سعیر، و فلق بحث مى شود.