(۲۰)
بررسی کیفیت پاداش و عقوبت اعمال در قرآن و روایات

بخشنده، رضوان

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: راغبى، محمدعلى
۱۳۷۸

مطالب اصلى این پژوهش در دو بخش تنظیم و تدوین شده ‏است: در بخش اول، ابتدا رابطه ایمان و عمل و نقش آن در تحقق ایمان بررسى شده‏ است و سپس با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و آرا و دیدگاه‌هاى مفسّرین اهمیت عمل نیکو در کمال آدمى، تعلق اجر و پاداش بى‏منّت و دائمى خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح و بى‏خبرى خطاکاران از حقایق اعمال خویش، اهمیت عمل در جزاى روز قیامت و مباحث دیگر بیان شده‏است و در بخش دوم، نخست درباره رابطه عمل و جزا این موضوعات بررسى شده‏است: بررسى ماهیت نامه اعمال، نامه اعمال در روایات اسلامى، تجسم اعمال به صورت جزا و پاداش و رسیدن به سعادت و شقاوت ابدى؛ سپس به بیان جزا و پاداش پرداخته ‏شده و از این موضوعات سخن رفته ‏است: جزا و پاداش دنیاخواهان، پاداش و کیفر اخروى نتیجه کامل و مستقیم اعمال انسان، عالم برزخ و جزاى اعمال در آن، بهشت ثمره و میراث اعمال نیک انسان در دنیا، ذکر اوصاف بهشتیان و نعمت‌هاى بهشتیان، ماهیت دوزخ و اوصاف دوزخیان و عذاب‌هاى جسمانى و روحانى و تفاوت پاداش و عقوبت اخروى و دنیوى