(۳۰)
احباط در قرآن و حدیث

اقارب‏پرست، فاطمه سعیده

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: آیت‏الله‏زاده‏ىِ شیرازى، سیدمرتضى
۱۳۷۸

این تحقیق شامل پنج فصل با این عنوان‏هاست: فصل اول، واژه‏شناسى: معناى لغوى و اصطلاحى حبط؛ فصل دوم، پیشینه‏ىِ تاریخى حبط: حبط از دیدگاه مذاهب؛ فصل سوم، حبط از دیدگاه قرآن: حبط در قرآن، عوامل حبط: کفر، شرک، نفاق، ارتداد، عدم قصد قربت، فریاد زدن بر پیغمبر(ص)، احکام اعمال از لحاظ جزا؛ فصل چهارم، حبط از دیدگاه روایات: عدم قبول ولایت حضرت على (ع)، بى‏تابى در مصیبت، خدعه نمودن با خدا، انجام کار خیر توأم با منّت، خصومت و دودلى، حبّ دنیا، حکم دروغ را به خدا نسبت دادن، کبر نسبت به خدا، کینه، غیبت، بخل؛ فصل پنجم، دعاهاى ائمه (ع) جهت حبط نشدن اعمال.