(۳۱)
احباط و تکفیر از دیدگاه عقل و نقل

بصیرى جویبارى، نوروزعلى

کارشناسى ارشد، فلسفه و کلام اسلامى
استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر موسوى، سید محمود
استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر گرجیان، محمد مهدى
۱۳۸۱
۱۹۸ صفحه

این تحقیق یک مقدمه و چهار فصل دارد که در مقدمه آن، طرح پژوهش، علت انتخاب موضوع و اهمیت آن گفته شده و در فصل اول، مفهوم لغوى و اصطلاحى احباط و تکفیر نمایان گشته است. فصل دوم، احباط و تکفیر را در آیات الهى بحث کرده و از دیدگاه مفسرانى چون: فخر رازى، زمخشرى، طبرسى، شیخ طوسى، حاج میرزا جواد ثقفى تهرانى، ملا فتح‏اللَّه کاشانى، علّامه طباطبایى، مکارم شیرازى و جعفر سبحانى بهره برده است. در فصل سوم این رساله، عوامل احباط و تکفیر در آیات و روایات شمارش شده آن‏گاه در فصل چهارم، دیدگاه دسته‏اى از فلاسفه و متکلمانِ شیعه، اشاعره و معتزله دربارۀاحباط و تکفیر بررسى و در خاتمه، موضوع «موازنه» و نقد آن، ارزیابى گردیده است.