(۳۲)
حبط و تکفیر اعمال در قرآن و روایات

حسنى پازکى، مسعود

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: تاجرى نسب، غلامحسین
۱۳۷۹

پایان‏نامه‏ىِ حاضر شامل دو بخش با این مباحث است: بخش اول، حبط در لغت، قرآن و روایات ائمه (ع): معناى لغوى، عوامل احباط در قرآن؛ بخش دوم، تکفیر در لغت، قرآن و روایات ائمه (ع): کاربرد واژه‏هاى تکفیر و صیغه‏هاىِ آن در قرآن، عوامل تکفیر در قرآن، عوامل تکفیر در روایات ائمه (ع)، حبط در روایات ائمه(ع.