(۲)
بدا در قرآن و حدیث و پاسخ به شبهات

ترجمان، مکارم

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر برنجکار، رضا
استاد مشاور: دکتر موسایی افضلی، علی
۱۳۸۶
۲۰۶ صفحه

مراد از بدا در قرآن و احادیث چیست؟ چگونه می‌توان رابطۀ مسئلۀ بداء الله و علم خدا را حل کرد؟ علم انبیا و اولیا نسبت به مصادیق بدا چگونه است؟ مخالفان بدا چه کسانی هستند و شبهات آنها در مورد بدا و پاسخ آنها چیست؟ این پرسش‌ها محور بحث پایان‌نامه است که نگارنده طی شش فصل بدان پرداخته است: در فصل نخست معنای لغوی و اصطلاحی بدا تبیین و رابطۀ آن با نسخ توضیح داده شده است. فصل دوم به گردآوری، دسته‌بندی و نقد آرا و اقوال موجود در معنای بدا اختصاص یافته است. در فصل سوم ادلۀ عقلی بر اثبات بدا آمده است. ادلۀ قرآنی در اثبات بدا مطالب فصل چهارم را تشکیل می‌دهد که این آیات سه دسته‌اند: آیات اصلی بدا، آیات مرتبط با بدا و آیات بیان کنندۀ برخی مصادیق بدا. در هر آیه ابتدا معنا و مفهوم آیه با توجه به ظاهر لفظ و معنای لغوی واژه‌ها بیان شده، پس از آن روایات شیعه و اهل سنّت در ذیل آیه و نیز آرای برخی از مهم‌ترین مفسران شیعه و اهل سنّت در تفسیر آمده است. در فصل پنجم نیز روایات وارد در باب بدا، دسته‌بندی و مفهوم هر کدام تبیین شده است. شبهات منکران و مخالفان بدا و پاسخ به آنها، پایانبخش هر فصل است.