(۷)
سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام (فلسفه و کلام و قرآن و حدیث)

سادات کیائى، سیدمحسن

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۳

مباحث این پایان‏نامه که در چهار بخش تدوین شده‏ عبارتند از: سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفۀغرب، سعادت و شقاوت از دیدگاه فلسفه و کلام اسلامى، سعادت و شقاوت در اسلام، سعادت و شقاوت ذاتى یا اکتسابى. در بخش اخیر پایان‏نامه موضوعات اختیارانسان در قرآن، احادیث در مورد ارادۀ انسان و احادیث‏ ظاهر در سعادت و شقاوت ذاتى مورد بحث واقع ‏شده‏اند.