(۱)
بررسى رابطه ى یقین و عمل از دیدگاه قرآن و عترت (ع)

محمدى, مهین

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: راغبى, محمد على
۱۳۷۶

این پایان نامه در سه بخش نوشته شده است: بخش اول, مفهوم و اهمیت یقین, مراحل یقین, انواع یقین, رابطه ى یقین با علم, ایمان, جهل و حقیقت, یقین در اعتقادات, ضرورت كسب یقین در شهادت و... آثار یقین. بخش دوم, مفهوم و ارزش عمل, اقسام عمل, رابطه ى عمل یا علم و ایمان و احباط و تكفیر در اعمال. بخش سوم, رابطه ى یقین و عمل; نقش یقین در عمل, معرفت و تجربه ى دینى در كسب یقین, شرایط و راههاى وصول به یقین و موانع وصول به یقین.