(۲)
موانع شناخت از منظر آیات و روایات

ابراهیمی، قربان

سطح: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین محمود عبد اللهی
استاد مشاور: حجة الاسلام و المسلمین عبد الکریم بهجت‌پور
۱۳۸۱
۱۳۶ ص

رسالۀحاضر در پنج فصل فراهم آمده که فصل اول آن، پس از معرفی دیدگاه‌هی معرفت‌ شناسی به ویژه نظریۀقرآن که برجسته‌ترین نظریه در این زمینه است، موانع معرفت را از دیدگاه قرآن و روایات بر شمرده است. فصل دوم، به تعریف تحقیق، شیوه‌هی آن، و روش به کار رفته در این پژوهش پرداخته و فصل سوم موانع تحصیل معرفت را در دو حوزۀدرونی و بیرونی به تفصیل نمایش داده است. فصل چهارم پس از طرح مباحث مقدماتی به تحلیل اجمالی یافته‌ها پرداخته و فصل پنجم، مطالب کلیدی هر بحث در فصول مختلف را با عبارات کوتاه و گویا ارائه نموده است.