(۲)
دنیا از دیدگاه قرآن کریم و روایات

کیانى‏فرد، زهر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
استاد راهنما: آیةالله‏زاده شیرازى، سید مرتضى
۱۳۷۶

این پایان‏نامه با هدف بررسى پسند یا ناپسندى دنیا از نظر آیات قرآن و روایات معصومین (ع) نوشته ‏شده ‏است و در آن نتیجه‏گیرى مى‏شود که دنیا فى نفسه ‏نظر به اینکه مخلوق و آیت ‏الهى، مهبط وحى، مصلى و مأوى و متجر اولیاء خداست، ممدوح است؛ لکن دل‏ بستن آدمى بدان و آن را به جاى آخرت برگزیدن مذموم ‏و ناپسند است.