(۴)
زمین و آسمان از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

اشرف حسینى، سید على

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: نقى‏پورفر، ولى‏الله
۱۳۷۹

پژوهش حاضر در چهار بخش با این موضوعات به نگارش درآمده ‏است: بخش اول، زمین و متعلقات آن در قرآن و نهج‏البلاغه: زمین در قرآن، کوه‏ها در قرآن و نهج‏البلاغه، پدیده‏هاىِ زمین در قرآن و نهج‏البلاغه؛ بخش دوم، آسمان در قرآن و نهج‏البلاغه: آسمان در قرآن و نهج‏البلاغه، اوصاف آسمان در نهج‏البلاغه، منظومه‏ىِ شمسى و نجوم در قرآن و نهج‏البلاغه، خورشید و ماه در قرآن و نهج‏البلاغه؛ بخش سوم، مباحث مشترک زمین و آسمان؛ بخش چهارم: بررسى و تحولات زمین و آسمان پایان عمر جهان.