(۵)
مفهوم دنیا در كلام الله مجید و احادیث معصومین (ع) و تجلى آن در مثنوى معنوى

قوتى, ربابه

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: آیتى, سید محمد رضا
۱۳۷۵

در این پایان نامه با استفاده از قرآن, نهج البلاغه, تفسیر المیزان, تفسیر نمونه, شرح نهج البلاغه, و تفسیر مثنوى معنوى محمد تقى جعفرى به بررسى مفهوم دنیا, هدف از خلقت دنیا و اینكه دنیا مقدمه ى آخرت است در دو بعد مادى و معنوى دنیا پرداخته شده است.