(۵)
بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی (الشافی فی الامامة) و قاضی عبدالجبار (المغنی فی ابواب التوحید والعدل)

خلیلی آشتیانی، سمیه

کارشناسی ارشد علوم حدیث (گرایش کلام و عقاید)
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر ذکیانی، غلامرضا
استاد مشاور: دکتر سعیدی مهر، محمد
۳۲۱ ص
۱۳۸۵

هدف نگارنده در این تحقیق بیان گزارش توصیفی و تحلیلی مباحث امامت عامه از کتاب الشافی فی الامامة سید مرتضی است که چون المغنی را در بطن و متن خود دارد، ناخودآگاه و بالتبع المغنی را نیز گزارش می‌کند.
فصول چهارگانۀ این رساله گامی است در شناخت و معرفی یکی از آثار گرایش‌های کلام شیعی در زمینۀ امامت. در فصل اول اشکالات و شبهات قاضی و پاسخ‌های سید مرتضی در باب وجوب عقلی امامت به همراه تعریف لغوی و اصطلاحی امامت و وجوب امامت نزد معتزله آمده است .
فصل دوم به مستندات قاضی در اثبات وجوب نقلی و شرعی امامت، از قبیل آیات حدود و روایت اجماع امت بر مسئلۀ نصب امام پس از پیامبر (ص) اختصاص داده شده است.
در فصل سوم تمام صفات امام از دیدگاه امامیه، مانند عصمت، علم و افضل بودن و شجاعت او بررسی گردیده است .
فصل چهارم به راه تعیین امام و منصوص بودن او از طرف پیامبر(ص) و مجموعه‌ای از نظرات متکلمان امامیه و معتزله اشاره‌هایی دارد .

(۵)
بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی (الشافی فی الامامة) و قاضی عبدالجبار (المغنی فی ابواب التوحید والعدل)

خلیلی آشتیانی، سمیه

کارشناسی ارشد علوم حدیث (گرایش کلام و عقاید)
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر ذکیانی، غلامرضا
استاد مشاور: دکتر سعیدی مهر، محمد
۳۲۱ ص
۱۳۸۵

هدف نگارنده در این تحقیق بیان گزارش توصیفی و تحلیلی مباحث امامت عامه از کتاب الشافی فی الامامة سید مرتضی است که چون المغنی را در بطن و متن خود دارد، ناخودآگاه و بالتبع المغنی را نیز گزارش می‌کند.
فصول چهارگانۀ این رساله گامی است در شناخت و معرفی یکی از آثار گرایش‌های کلام شیعی در زمینۀ امامت. در فصل اول اشکالات و شبهات قاضی و پاسخ‌های سید مرتضی در باب وجوب عقلی امامت به همراه تعریف لغوی و اصطلاحی امامت و وجوب امامت نزد معتزله آمده است .
فصل دوم به مستندات قاضی در اثبات وجوب نقلی و شرعی امامت، از قبیل آیات حدود و روایت اجماع امت بر مسئلۀ نصب امام پس از پیامبر (ص) اختصاص داده شده است.
در فصل سوم تمام صفات امام از دیدگاه امامیه، مانند عصمت، علم و افضل بودن و شجاعت او بررسی گردیده است .
فصل چهارم به راه تعیین امام و منصوص بودن او از طرف پیامبر(ص) و مجموعه‌ای از نظرات متکلمان امامیه و معتزله اشاره‌هایی دارد .