(۱۰)
بررسی تطبیقی آیه ولایت از منظر فریقین

حیدری، محمد حسن

كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مدرسه عالی امام خمینی
استاد راهنما: فاكر میبدی، محمد
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۲۷۳
کلید واژه: حضرت علی(ع)، آیه ولایت، اهل سنت، شیعه، اهل بیت، شبهات امامت

در این رساله ضمن تبیین مفهوم ولایت و جایگاه آن در قرآن، با توجه به شأن نزول و سیاق آیه ولایت، مسأله امامت حضرت علی(ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ادله قرآنی و لایت و امامت آن حضرت تشریح گردیده است. نگارنده سعی كرده است با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین دیدگاههای مفسران اهل سنت را در مورد خلافت ابی بكر مورد نقد قرار دهد و دیدگاه مفسران شیعه را اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) مورد شرح قرار دهد. بررسی شبهات مربوط به آیه ولایت، بررسی سیاق و دلالت آیه ولایت بر امامت حضرت علی(ع) با توجه به شأن نزول آیه و پی آمدهای اثبات ولایت حضرت علی(ع) در این آیه از مباحث بعدی این رساله است.