(۱۵)
بررسى تطبیقى آیات تبلیغ و اكمال از دیدگاه فریقین (با تأكید بر پاسخ گویى به شبهات جدید)

كاظمى، سید ارشد حسین

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
استاد راهنما: رفیعى محمدى، ناصر
۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۳۱۲
کلید واژه: آیه اكمال، آیه تبلیغ، ولایت، امامت، شیعه، اهل سنت

چکیده: آیه ۶۷ و ۳ سوره مائده (تبلیغ و اكمال) كه كامل شدن دین و اتمام نعمت را بیان مى كنند، درباره ولایت و امامت و خلافت یك فرد خاص منصوب شده از طرف خداوند مى باشند. مفسران و دانشمندان اسلامى درباره مصداق و یا مصادیق و در مورد اسباب نزول این دو آیه و در بیان امر مهم و علت و سبب اكمال دین و اتمام نعمت دیدگاههاى مختلفى را بیان كرده اند. رساله حاضر، علاوه بر تفسیر و تبیین اجمالى این آیات و نقد و بررسى روایات و دیدگاه مفسران، به شبهات مطرح شده، پاسخ داده است.
این پایان نامه، در چهار بخش ترتیب یافته است:
در بخش اول، آیات تبلیغ و اكمال، تفسیر و تبیین اجمالى مى شود.
در بخش دوم، آیات تبلیغ و اكمال از دیدگاه روایات بررسى مى گردد.
در بخش سوم، آیات تبلیغ و اكمال از دیدگاه مفسران مورد بحث قرار مى گیرد.
و در بخش چهارم، شبهات مربوط به آیه تبلیغ، آیه اكمال، و حدیث غدیر، مطرح و پاسخ داده مى شود.