(۱)
نقش رفتارهای عاطفی در تربیت اسلامی کودکان و نوجوانان از دیدگاه قران و حدیث

مطیعی، محمدحسن

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
استاد راهنما: دکتر نادری، عزت الله
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر سیف نراقی، مریم
۱۳۸۰
۱۵۶ ص

این پژوهش دارای پنج فصل است که در فصل اول و دوم آن کلیات تحقیق و پاره ای ویژگیهای تربیت اسلامی بیان گردیده است. فصل سوم عوامل مؤثر در انگیزش انسان را بررسی کرده و فصل چهارم زمینه‌های عملی تربیت اسلامی را شرح داده است و آن گاه نقش همآهنگ خانه, مدرسه و جامعه را در تربیت مطرح ساخته است. نتایج این تحقیق در فصل پنجم بیان شده است.