(۲)
ارشاد و هدایت فرزند از دیدگاه قرآن و حدیث

برزگر فارسیانی، کبرا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۹

این پایان‏نامه از نُه فصل با این موضوعات تشکیل یافته‏است: بخش اول، ارشاد و هدایت: مبحث لغوی، ارشاد و هدایت از نظر قرآن و حدیث، مشخصات مربی؛ بخش دوم، مسئلت از خداوند؛ بخش سوم، انعقاد نطفه و بارداری؛ بخش چهارم، از تولد تا دو سالگی: ذکر اذان و اقامه، نام‏گذاری، تراشیدن موی سر، غسل، عقیقه، ختنه، شیر مادر و مدت شیرخوارگی، اهمیت شیر مادر در رشد شخصیت، شرایط دایه، رابطه‏ی والدین با نوزاد؛ بخش پنجم، از دو سالگی تا هفت سالگی: دوران پرسش و کنجکاوی، اصولی که والدین باید رعایت کنند، رفتارهای مناسب با کودک (احترام و اکرام به فرزند، سلام کردن به کودک، عدالت نسبت کودک، مسرور کردن کودک)، تغذیه، بهداشت، بازی، تربیت جنسی و مذهبی و آماده کردن برای ورود به مدرسه؛ بخش ششم، از هفت‏سالگی تا دوازده‏سالگی: مهیا شدن برای دوران اطاعت، آرامش روحی کودک در دوران اطاعت، ایجاد روحیه‏ی اعتماد به نفس و پرورش شخصیت مستقل، تنبیه و تشویق کودک، تربیت مذهبی، اخلاقی، جنسی، اجتماعی و عقلی کودک،...؛ بخش هفتم، از دوازده‏سالگی تا پانزده‏سالگی: دوره‏ی نوجوانی، بلوغ، آموزش بلوغ جنسی برای نوجوان، کنترل آزادی، تقویت روحیه‏ی مذهبی، تربیت مذهبی، عقلی، اخلاقی، عاطفی، اقتصادی نوجوان، وظایف شرعی نوجوان در علائم بلوغ؛ بخش هشتم، از پانزده‏سالگی تا هجده‏سالگی: مشاوره‏ی مادر با دختر و پدر با پسر، تربیت عقلی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی، جنسی، مذهبی، اقتصادی،...؛ بخش نهم، از هجده‏سالگی تا بیست‏سالگی: جوان چه اموری را باید بیاموزد (فقاهت و دیانت، قرآن و معارف، تعلیمات بزرگان دین)، اصولی در ارشاد و هدایت جوان، تربیت مذهبی، عقلی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بسیج مسئولان.