(۴)
بررسی روش‌های تعلیم و تربیت کودکان از نظر قرآن و احادیث با نگرشی بر جوامع و سنن اجتماعی

گندمچین، قاسم

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما: دهقان، علی‏محمد
۱۳۷۸

مطالب مهم این تحقیق در چهار بخش سامان و نگارش یافته‏است: بخش اول: قرآن درمان‏کننده همه دردهای جوامع و سنن اجتماعی، پیامبراسلام(ص) معمار و طراح انقلاب دین و جهاد تربیتی، اصول دعوت همه پیامبران واحد است، تعلیم و تربیت مهمترین نهاد اجتماعی و هدف مشترک همه پیامبران؛ بخش دوم: عناد و لجاج در مقابل پیامبران، عملکردهای تربیتی پیامبران در مقابل عناد مشرکین و مخالفین، کارکردهای تعلیم و تربیت پیامبران در مقابل دو گروه ملأ و مترف، گذشت و محبت در تعلیم و تربیت پیامبران(ع)، نمونه‏هایی از قاطعیت پیامبران در اصول و ارزشهای اسلامی؛ بخش سوم: روش تذکر و تبلیغ نه تحمیل، تعلیم و تربیت از طریق دعوت به تفکر، مشورت با افراد و رشد دادن به شخصیت در سایه تعلیم و تربیت پیامبران، ارزش و مقام علم و تربیت علما و متعلمان از نظر قرآن، فضیلت علم و علما و متعلمان از نظرگاههای امامان(ع)؛ بخش چهارم: اهمیت داشتن الگوهای عملی تعلیم و تربیت، اصالت عمل در تعلیم و تربیت جوامع، پیامبران از جنس خود بشرند و الگوهای بشری برای تعلیم و تربیت بشرند، سادگی و بی‏آلایشی پیامبران در امر تعلیم و تربیت سنن اجتماعی، روش پیامبران در اصلاحات ناهنجاریهای اجتماعی، همراهی با مردم به قصد هدایت و تربیت آنها، دلسوزی شدید پیامبران الهی برای تعلیم و تربیت جامعه و اجتماع، شیوه تربیت جنسی و کنترل آن در جوامع و سنن اجتماعی