(۵)
تربیت عقلانی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث

نعمتی، محمدجواد

سطح: سه حوزه علمیه، رشته : معارف قرآنی
استاد راهنما: حجة الاسلام و المسلمین سجادیزاده، سیدعلی
۱۳۸۱
۲۷۷ ص

کاوش حاضر در نه فصل و یک خاتمه نظم یافته که معنای عقل, واژه های مترادف عقل در قرآن و علل اهمیت عقل پاره ای مباحث فصل های اول تا چهارم آن است. در فصل پنجم و ششم عوامل رشد عقل تشریح گردیده و فصل هفتم و هشتم به مراحل رشد عقل و روش‌های پرورش آن اختصاص یافته است. فصل نهم موانع رشد عقل را بررسی کرده و خاتمۀپژوهش به حجیت و محدودیت عقل از دیدگاه قرآن، استدلال های عقل در قرآن و برخی مباحث دیگر پرداخته است.