(۱۹)
تحلیل پیرامون سهله و سمحه از دیدگاه قرآن و حدیث

حدیث نظرى، احمدعلى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: شاکر، محمد کاظم
۱۳۷۸

پایان‏نامۀحاضر در پنج فصل تدوین شده ‏است: در فصل اول واژه‏هاى سهل و سمح، تساهل و تسامح، یسر و عسر، وسع و حرج، و کلف و ضعف در لغت‏ بررسى شده‏ است. فصل دوم با عنوان سهولت در دین، آیات نفى حرج، تکلیف به قدر وسع، تخفیف، یسر و نفى عسر، و عفو و نیز احادیث مربوط بررسى گردیده‏ است. در فصل سوم نمونه‏هایى از سهولت اسلامى به این شرح معرفى شده ‏است: سهولت در مواجهه با مشرکان و اهل کتاب، سهولت در بعضى از احکام، سهولت در اخلاق، سهولت در تعلیم و تربیت. در فصل چهارم مبانى سهولت اسلامى نظیر ضعف مکلف و قدرت خصم تبیین شده ‏است و در فصل پنجم تساهل و تسامح غربى به نقد کشیده ‏شده ‏است.