(۲۰)
آداب معاشرت در قرآن و حدیث

عبداللهى، عبدالله

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: ابراهیمى، على اوسط
۱۳۷۹

پایان‏نامه‏ىِ حاضر از سه فصل با این مباحث تشکیل یافته ‏است: فصل اول، کلیات درباره‏ىِ معاشرت: معناى لغوى معاشرت و کاربرد آن در قرآن کریم، اهمیت معاشرت و فوائد آن، الگوهاى معاشرت، موجبات و عوامل حسن معاشرت؛ فصل دوم، آداب معاشرت با خویشاوندان: معاشرت با والدین، معاشرت با فرزند، معاشرت با همسر، آداب معاشرت با ارحام؛ فصل سوم، آداب معاشرت با دیگران: معاشرت با همسایه، معاشرت با دوستان، معاشرت با معلمان، معاشرت با شاگردان، معاشرت با برادران دینى، معاشرت با بینوایان و محرومان، معاشرت با سالخوردگان، معاشرت با زیردستان.