(۲۱)
مسائل و مشکلات غریزۀجنسی و عوامل کنترل آن از دیدگاه قرآن و روایات

سلیم‏گندمى، غلامعلى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: چوبین، حسین
۱۳۷۹

مطالب اصلى این پایان‏نامه در پنج بخش با این موضوعات آمده ‏است: بخش اول، بلوغ و تحولات ناشى از آن: تحولات جسمانى، تحولات عاطفى، تحولات عقلانى؛ بخش دوم، نقش خانواده در انحرافات جنسى: خانواده بى‏بندوبار، خانۀخالى، افراط در محبت و...؛ بخش سوم، نقش اجتماع در انحرافات جنسى: اجتماع بى‏بندوبار، دوستان ناباب، چشم‏چرانى، مجالس لهو و لعب و...؛ بخش چهارم، نقش آموزش و پرورش در انحراف و کنترل غریزه جنسى: ایجاد فضاى مناسب در آموزشگاه، کنترل افراد مشکوک و...؛ بخش پنجم، عوامل کنترل غریزۀجنسى جوانان و نوجوانان: ایمان، ازدواج، اشتغال و....