(۳)
تحلیل جامع پیرامون حدیث رفع

رمضانی، محمد

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم ، مركز تربیت مدرس
به راهنمایی: انصاری شیرازی، یحیی
استاد مشاور: دیوانی، امیر
۱۳۸۱
۲۴۵صفحه
كلید واژه : حدیث رفع / قرآن / اسلام

چكیده : این پایان نامه در نه فصل تدوین شده است : در فصل نخست به رفع الخطا می پردازد و همچنین به مفهوم لغوی خطا ، تفاوت آن با مفهوم نسیان و مفهوم غلط ، رفع خطا در قرآن و روایات اشاره می شود. در فصل دوم به تحلیل رفع النسیان اختصاص داردكه به مفهوم آن و تفاوتش با خطا و انواع و آثار نسیان در قرآن و روایات می پردازد. در فصل سوم به تحلیل رفع مایكرهون الیه اختصاص دارد كه به مفهوم لغوی و اصطلاحی اكراه ، اقسام اكراه ، تفاوت ان با اضطرار و اجبار ، اركان اكراه و رفع آن از دیدگاه قرآن و روایات بحث می شود. در فصل چهارم به رفع مالایعلمون می پردازد. در فصل پنجم به رفع ما لا یطیقون اختصاص دارد در فصل ششم رفع مایضطرون الیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در فصل هفتم به تحلیل رفع الحسد اختصاص دارد. در فصل هشتم رفع الطیره را مورد بررسی قرار می دهددر فصل نهم رفع التفكر فی الوسوسه فی الخلق می پردازد.