(۱)
چالش‌های فرا روی حکومت مهدوی در نگاه قرآن و حدیث

خادم پیر، علی

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث
استاد راهنما: دکتر قاضی‌زاده، کاظم
استاد مشاور: حجة الاسلام طباطبایی، سید محمدکاظم
۱۳۸۶
۱۸۵ صصفحه

نگارنده در این تحقیق به بیان چالش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... در حکومت مهدوی از نگاه روایات و آیات کریمه پرداخته است. وی هدف خود را پاسخ به شبهاتی بیان کرده که عبارت از چنین مواردی است: آیا ما حق داریم دربارۀ عصر ظهور و شرایط آن کاوش کنیم؟ آیا ما توان انجام پژوهش در زمینۀ عصر ظهور را داریم؟ مشکلات موجود دربارۀ عصر ظهور چه خواهد بود؟ راه‌های برونرفت از این مشکلات کدام است؟ وی با یک مقدمه و پنج فصل سعی در پاسخگویی به این پرسش‌ها دارد.
مقدمه با عنوان کلّیات بحث به مطالبی دربارۀ عصر ظهور از قبیل جواز سخن گفتن از عصر ظهور پرداخته و بحث چالش‌های حکومت مهدوی را توضیح داده است. در فصل اول، سنت‌های الهی و حکومت‌های حق را توضیح داده، اصل تغییر ناپذیری سنت‌های الهی، دعوت به مطالعۀ سنت‌های الهی، تکرار سنت‌های تاریخ و پیشینۀ چالش‌ها در حکومت‌های حق را مطرح کرده است.
در فصل دوم چالش‌های سیاسی حکومت مهدوی را به تصویر کشیده و به چگونگی وضعیت سیاسی جهان در عصر ظهور، کیفیت غلبۀ امام(ع) بر حکومتگران باطل و نحوۀ گسترش دولت مهدوی در آغاز پرداخته است. فصل سوم در باب چالش‌های فرهنگی حکومت مهدوی است که از جملۀ این چالش‌ها, انحرافات فکری، بدعت‌ها و خرافات، ظاهرگرایی و گسستن روابط انسانی و خانوادگی را نام می‌برد. در فصل چهارم به بحث از چالش‌های اجتماعی حکومت مهدوی پرداخته و به عواملی چون ناامنی، تفرقه و از این دست پرداخته است. در پنجمین فصل، چالش‌های اقتصادی حکومت مهدوی را با دو عنوان عوامل بی‌عدالتی اقتصادی و راه‌کارهای اجرایی عدالت اقتصادی بحث کرده و مطالب خود را به ضمیمۀ نتایج بحث‌های گذشته به پایان می‌برد.