(۲)
بررسی تحلیلی شیوه های حکومتی امام مهدی(عج) در روایات فریقین

محدث، توحید

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: ناصح، علی احمد
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۸۳
کلید واژه: آخرالزمان، حکومت جهانی، حضرت مهدی(ع)، حکومت مهدی(ع)، روایات شیعه، روایات اهل سنت

چکیده: بررسی ویژگیهای حکومت امام زمان علیه السلام با توجّه به روایات از شیعه وسنی می باشد. در این پژوهش نخست به تعریف و ضرورت حکومت از منظر قرآن کریم پرداخته شده و ویژگیهای حکومت مطلوب قرآنی بیان می گردد. آنگاه شیوه حکومت امام مهدی(ع) و اوضاع عمومی آخرالزمان توصیف شده و ویژگیهای سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی حکوت آن حضرت با استفاده از روایات شیعه و سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نگارنده ضمن نقد حکومت های دموکرات و لیبرال، به مشخصه های مهم حکومت حضرت مهدی(ع) بویژه عدالت فراگیر در حکومت آن حضرت اشاره کرده و سیره حکومتی و برکات حکومت آن حضرت را در ضمن نقل روایاتی از فریقین توصیف و حکومت آن حضرت را حکومتی ماندگار و الهی و سر آمد همه حکومت ها ارزیابی می نماید.