(۷)
سیمای حضرت مهدی (عج) در آیات و احادیث و نظم فارسی

خانى کشمرزى، حسن

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات ‏فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: تجلیل، جلیل
۱۳۷۷

مباحث این پایان‏نامه عبارتند از: زندگینامۀحضرت ‏مهدى (عج)، دجال ملعون و مهدى (عج) در نظم فارسى، مدعیان مهدویت، سیماى مهدى (عج) در قرآن، سیماى‏ مهدى (عج) در احادیث و روایات، سیماى مهدى در اشعار شاعران قرن پنجم تا چهاردهم، سیماى حضرت‏ مهدى (عج) در اشعار شاعران معاصر.