(۲)
سیره پیامبر اسلام (ص)در برخورد با منافقان در قرآن و حدیث

پیری، حسین

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی: غروی نائینی، نهله
۱۳۸۰
۳۱۹صفحه
كلید واژه : منافق / حدیث / سیره / محمد(ص)، پیامبر اسلام / قرآن / رفتار / مسلمان

چكیده : سیره پیامبر (ص)به عنوان شیوه نامه رفتار آن حضرت (ص)، راهنمای رفتار و كردار ما مسلمانان می باشد. آن حضرت (ص)به حكم آیه ((لقد كان فیكم رسول الله اسوه حسنه))؛ در تمام عرصه های زندگی الگوی نیكویی است كه باید به آن حضرت (ص)تاسی نمود؛ چرا كه اقتدا و تاسی به آن بزرگوار، اقتدا به تمام خوبی ها و نیكی ها و زیبایی هاست. این پژوهش كه به بررسی ((سیره رسول خدا (ص)در برخورد با منافقان))پرداخت، در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول آن، شامل ((كلیات))و فصل دوم آن، مباحثی چون سنت، سیره، اهمیت و تحریف سیره و ... را دربردارد. در فصل سوم، به مطالعه سیره نبوی به تاكید بر ((سیره اجتماعی و حكومتی))رسول خدا (ص)پرداخته شده است. در فصل چهارم، با موضوع ((رفتار شناسی منافقان))، برخی از ((رفتارهای عقلی))یا ((مكانیسم های دفاعی))و ((رفتارهای روانی))و نیز ((رفتارهای اجتماعی))منافان به بحث نهاده شده است. در فصل پنجم، علاوه بر پیدایش منافقان در تاریخ اسلام، به بررسی برخی از شیوه های برخورد آنان با پیامبر اسلام (ص)نیز پرداخته شده است و در فصل ششم، ابتدا به دستورات خداوند در خصوص منافقان پرداخته و سپس، سعی شده تا برخی از شیوه های برخورد رسول خدا (ص)با منافقان بررسی شود. آنچه از سیره رسول خدا (ص)برمی آید، این است كه آن حضرت (ص)در مدت حكومتش، برای اصلاح جامعه از پدیده نفاق از شیوه ((درمانی))، مخصوص خودش استفاده نموده است.