(۳)
بررسى شخصیت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)از دیدگاه فریقین

میر معینى، سید رضا

كارشناسى ارشد تاریخ
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: پیشوایى، مهدى
۱۳۷۹
تعداد صفحات : ۱۶۴
کلید واژه: محمد(ص)، شیعه، اهل سنت، امامت، عصمت، ایمان، شرح صدر، جهاد، وحى، افسانه غرانیق، زینب بنت جحش.

چکیده: این پژوهش در صدد آن است كه شخصیت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)را آن طور كه قرآن مجید توصیف فرموده، شناسایى نماید، اما چون دیدگاه مورخان و سیره نویسان شعیه اثناعشرى با مورخان و سیره نویسان اهل سنت پیرامون بسیارى از مسایل، از جمله شخصیت والا و آسمانى حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)تفاوتهاى بسیارى دارد، گوشه اى از زندگى و شخصیت حضرت را از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهد تا انطباق و عدم انطباق هر كدام با شخصیت واقعى حضرت واضح و روشن شود.
این رساله، در ده فصل ترتیب یافته و مباحث ذیل در آنها ارائه شده است.
كلیات تحقیق; امامت و عصمت به عنوان ریشه اختلاف فریقین; ایمان اجداد پیامبر(صلى الله علیه وآله)از منظر قرآن و روایات و از دیدگاه علماى شیعه و سنى; دوران شیرخوارگى حضرت محمد(صلى الله علیه وآله); واقعه شق الصدر از دیدگاه فریقین; جنگ فجار و چگونگى شركت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)در این جنگ از منظر شیعه و سنى; چگونگى نزول نخستین وحى بر حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)از دیدگاه فریقین; افسانه غرانیق و نظرات علماى دو فرقه پیرامون آن به همراه آیات و روایات مربوط به آن; انگیزه ازدواج حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)با زینب بنت جحش و حقیقت آن از زبان قرآن، از دیدگاه دو فرقه; و نتیجه گیرى و پیشنهادها.