(۲)
اخلاق اقتصادى از دیدگاه قرآن و حدیث

ایروانى، جواد

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم اسلامى رضوى
استاد راهنما: مهدوى راد، محمد على
۱۳۸۳
تعداد صفحات : ۳۹۴
کلید واژه: اقتصاد، اخلاق، ثروت، كار، تولید، مصرف، تجارت

چکیده: «اخلاق اقتصادى» بخشى از آموزه هاى اسلامى است كه از یك سو، مؤلفه هاى رشد و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى در پرتو عدالت اجتماعى را ارائه مى كند و از سوى دیگر، شیوه هاى مقابله با مفاسد و سالم سازى فعالیتهاى اقتصادى را مى نمایاند و بستر لازم را جهت رشد معنوى و سعادت ابدى انسان فراهم مى سازد.
این رساله، در چهار فصل تنظیم گردیده است:
در فصل اول، كلیات تحقیق مطرح مى شود. در فصل دوم، كار و تولید و جایگاه آن در اسلام، اخلاق كار از دیدگاه اسلام، و نقش ارزشهاى معنوى در رشد اقتصادى مورد بحث قرار مى گیرد. در فصل سوم، مبانى اعتقادى ـ اخلاقى توزیع ثروت در اسلام، توزیع نابرابر ثروت و مقابله با آن از نگاه اخلاقى، تجارت و گزاره هاى متعارض نما، اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن، و عوامل نهادینه سازى اخلاق تجارت مورد بررسى واقع مى شود. و در فصل چهارم، تجویز مصرف و تشویق به آن، اهداف و انگیزه هاى مصرف، محدودیتهاى مصرف، و اصول حاكم بر مصرف بررسى مى گردد.