(۳)
مكانیزم توزیع ثروت و درآمد از نگاه قرآن و روایات

حافظی، ناصر حسین

كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: موسویان، سید عباس
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۶۵
کلید واژه: ثروت، مالیات، زكات، خمس، جزیة، توزیع، تولید، كار، عدالت اقتصادی

در این پژوهش ابتدا توزیع و جایگاه آن در اسلام بیان شده است. سپس اهمیت كار و تولید در اسلام، اهداف و انگیزه‌‌های آن و اقسام تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه راهكارهای توزیع ثروت در قبل و پس از تولید بیان شده است. توزیع خمس، زكات، جزیه و دیدگاه اسلام راجع به عدالت اقتصادی و اجتماعی و شرح مبانی درآمد و توزیع در اسلام از مهمترین مباحث مطرح شده در این رساله است. نگارنده همچنین به دیدگاههای رایج در توزیع ثروت نیز اشاره كرده و نقش مالیات و توزیع آن را در سیستم اقتصادی اسلام بیان كرده است.