(۴)
آفات ثروت اندوزی و شیوه های مبارزه با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

نجاتی، مرتضی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما: نکونام، جعفر
۱۳۷۹

مباحث اصلی این پایان‌نامه در چهار بخش با این عناوین آمده‌است: بخش اول، جایگاه ثروت و ثروت‌اندوزی از نظر قرآن و احادیث؛ بخش دوم، آفات ثروت‌اندوزی از نظر قرآن و احادیث نظیر: غرور فردی و فقر اجتماعی؛ بخش سوم، راههای مبارزه با ثروت‌اندوزی و آفات آن از نظر قرآن و روایات مانند یاد خدا و انفاق؛ بخش چهارم، نمونه‌هایی از ثروت‌اندوزان نامی و عاقبت آنان مثل قارون.