(۵)
فقر و تکاثر در قرآن و حدیث

داوری، حمید

کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه‌تربیت مدرس
استاد راهنما: محقق داماد، سیدمصطفی
۱۳۷۰

مکتب اسلام فقر را همسایۀدیوار به دیوار کفر می‌داند: «کاد الفقر ان یکون کفرا» (فقر نزدیک است که‌ به کفر بینجامد.) بدین لحاظ با همان شدتی که با کفر و مظاهر آن مبارزه می‌کند، با فقر و نمودهای آن نیز به‌ ستیز برمی‌خیزد. زیرا فقر را پیامد بخل طبیعت و یاخواست خداوند نمی‌پندارد. بلکه آن را زائیدۀکردار خود انسان و خروج او از جادۀعدالت می‌داند . این‌ پایان‌نامه ابتدا به معرفی پدیدۀفقر از دیدگاه‌های‌ مختلف پرداخته، سپس با استناد به مدارک معتبر اسلامی(قرآن و حدیث) به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر دربروز فقر می‌پردازد، و نهایتاً برخی از ساز و کارهایی را که منجر به برقراری توزان و تعادل در سطح زندگی افراد در جامعۀاسلامی خواهد شد، بیان می‌کند.