(۶)
فقر و غنا در قرآن و حدیث

ابوالقاسم، منیر

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: حجتی، محمدباقر
۱۳۷۸

مباحث این پژوهش در دو بخش با این موضوعات به نگارش درآمده‌است: بخش اول، فقر: معنای لغوی و اصطلاحی فقر، آیات حاوی لفظ فقر، کاربرد فقر و الفاظ مترادف با آن در قرآن کریم، بررسی فقر از نظر قرآن و احادیث، انواع فقر )مادی، معنوی، عاطفی، روحی و فکری(، عوامل فقر و آثار سوء آن، دعای پیامبر)ص( در جهت گسترش رزق و روزی، عوامل افزایش روزی، مفهوم رزق از نظر قرآن و احادیث، راه مبارزه با فقر و درمان آن؛ بخش دوم، غنا: معنای لغوی و اصطلاحی غنا، آیات حاوی لفظ غنا، کاربرد غنا و الفاظ مترادف با آن در قرآن کریم، دنیا از دیدگاه قرآن و روایات، انواع غنا )مادی، معنوی، علمی، روحی(، غنا و مسئولیت )روح اجتماعی مؤمن و حقوق مردم بر یکدیگر، قناعت و میانه‌روی در مال، ستودن ساده‌زیستی و پرهیز از تکلّف، معنای زهد در اسلام