(۱)
بررسی ویژگی‌های مدیران فرهنگی از دیدگاه امام علی(ع)

فلاح، غلامعلی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
استاد راهنما: سهرابی، فرامرز
استاد مشاور: امین‌فر، مرتضی
۱۳۸۲
۱۷۴ ص

سعی نگارنده در این پژوهش، بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های مثبت مدیران فرهنگی با استفاده از افکار و اندیشه‌های حضرت علی(ع) و با استناد به خطبه‌ها، نامه‌ها، نصایح و احادیث به جا مانده از آن حضرت است، و هدف عبارتست از درک این مطلب که معیارهای کلّی برای انتخاب مدیران فرهنگی از دیدگاه امام علی(ع) کدامند؟ آیا در مکتب امام(ع) مبانی، اصول و مفاهیم قابل قبولی برای اثبات نظریه‌ای مستقل تحت عنوان اصول مدیریت فرهنگی از دیدگاه حضرت علی(ع) وجود دارد؟ آیا بین نظرات آن حضرت در این مورد و نظرات جدید علمی، همخوانی وجود دارد؟در فصل اول تحقیق، نگارنده پس از ارائۀ مقدمه‌ای در مورد مدیریت از دیدگاه اسلام و نظریات مدیریتی امام علی(ع) به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و سؤال‌های تحقیق پرداخته است. در فصل دوم، ابتدا زندگی‌نامه حضرت علی(ع) را به طور مختصر بیان نموده، و سپس دیدگاه برخی از دوستان و دشمنان آن حضرت و غیر مسلمانان را در مورد علی(ع) بیان کرده است. در فصل سوم، روش تحقیق و شیوۀ گردآوری اطلاعات در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در فصل چهارم به عنوان یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها، نظریات و دیدگاه‌های حضرت علی(ع) را در مورد چندین موضوع به بحث گذاشته که عبارتست از: معیارهای کلّی جهت انتخاب مدیران فرهنگی، اصول مدیریت فرهنگی، ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی مدیران فرهنگی.