(۳)
تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دیانتى دردشتى، فاطمه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: لسانى فشارکى، محمدعلى
۱۳۷۹

این تحقیق در سه بخش با این عنوان‏ها به نگارش درآمده‏است: بخش اول، کلیات: معانى لغوى و اصطلاحى فرهنگ، معانى لغوى و اصطلاحى تهاجم فرهنگى، ابعاد فرهنگ جاهلیت؛ بخش دوم، تهاجم فرهنگى در بیان قرآن: خطوط اساسى فرهنگ الهى ـ اسلامى، بررسى تهاجم فرهنگى در سوره‏ىِ انفال (محتواى سوره، موضوع خمس، همه‏ىِ امور به دست مسبب الاسباب است، ملاک‏هاى رها شدن و رهانیدن)، بررسى تهاجم فرهنگى در سوره‏ىِ توبه (اولین گروه از عناصر شیطانى، متخاصمین از اهل کتاب، علل برداشت مشرکان)، بررسى کاربردى تهاجم فرهنگى در سوره‏هاىِ انعام و اعراف؛ بخش سوم، نگرش احادیث و روایات اسلامى به تهاجم فرهنگى: نقش تعیین کننده‏ىِ فرهنگ و اهمیت استقلال فرهنگى، گونه‏هاىِ مختلف تهاجم فرهنگى، راه‏هاى مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگى.