(۶)
سیر و سفر از منظر آیات و روایات

صادقی، مریم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: ناصح، علی احمد
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۳۱۵

چکیده: بررسی آداب سفر از منظر قرآن و سنّت است. در این رساله ضمن اشاره به ضرورت سفر و گردش گری و تأکید اسلام بر آن، آداب مسافرت و احکام و فوائد آن از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی زمان سفر،کیفیّت سفر، آداب فردی و اجتماعی مسافرت، آداب مادّی و معنوی سفر، بررسی سیره پیامبران و معصومان در مسافرت ها. همراه ذکر نمونه هایی از مسافرت آنان از موضوعات اصلی این پایان نامه می باشد.