(۷)
آسیب شناسى تبلیغ در قرآن و حدیث

محى آبادى، محمد شبان

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: قدسى، احمد
۱۳۸۱
تعداد صفحات : ۱۴۰
کلید واژه: تبلیغ، اخلاق، آسیب شناسى

چکیده: تبلیغ، جوهره كلیه ادیان و مسئولیت همه پیامبران بوده و در اسلام از جایگاه ویژه اى برخوردار است. با توجه به اینكه انجام این رسالت در هر زمانى باید طبق شرایط و نیازهاى آن زمان باشد و در جامعه امروز، مبلّغ باید علاوه بر ابعاد علمى و اخلاقى، به شیوه هاى امروزین تبلیغ نیز آشنا باشد، عدم آشنایى با این شیوه ها شكست او را در تبلیغ به دنبال دارد. این تحقیق بر آن است كه با بررسى آداب و اصول آسیب شناسى آن بپردازد.
از مجموعه مطالب ارائه شده نیز به این نتیجه مى رسد كه انجام رسالت تبلیغ دین اقتضائاتى دارد كه بر پایه دین فهمى و دین دارى مبلّغ و آشنا بودن او به شیوه هاى تبلیغ استوار است.
این رساله، از شش بخش تشكیل شده است:
بخش اول، درباره كلیات تحقیق است. بخش دوم، درباره كلیات تبلیغ است كه واژه ها و تعاریف آنها، و ماهیت و چیستى تبلیغ، بررسى مى شود. بخش سوم، به بررسى عناصر و ابزار تبلیغ مى پردازد. بخش چهارم، راجع به آداب و آفات تبلیغ مى باشد كه ویژگیهاى علمى مبلّغ، ویژگیهاى اخلاق فردى مبلّغ، و ویژگیهاى اخلاق اجتماعى او مورد بحث واقع مى شود. بخش پنجم، درباره آسیب شناسى شیوه هاى تبلیغ است كه در دو مقوله مخاطبان تبلیغ و شیوه هاى تبلیغ، مورد بررسى قرار مى گیرد. و بخش ششم، به نتیجه، كاستیها، و پیشنهادهاى تحقیق اختصاص دارد.